ทักษะการบริหารคน (People Management Skills)

ทักษะด้านการบริหารคน ถือเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ และในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน คนจะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา การบริหารคนจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทักษะด้านการบริหารคน จึงได้รับการระบุให้เป็นทักษะที่จำเป็นในลำดับต้นๆ สำหรับอนาคต ที่ต้องให้ความสำคัญ ทราบถึงระดับทักษะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเห็นประเด็นที่สามารถนำไปวางแผนพัฒนา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน จึงส่งผลให้องค์กรต้องออกแบบการบริหารจัดการภายในให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต จนถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหลายปัจจัย โดยไม่สามารถบ่งชี้สาเหตุเฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาจากการใช้งานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุจึงต้องสามารถมองเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆอย่างมีเหตุผล รวมถึงสามารถแยกแยะความสำคัญของแต่ละปัจจัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งความสามารถเหล่านี้ต้องได้รับพัฒนา ควบคู่ไปกับความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก ให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในปัจจุบัน ได้อย่างชาญฉลาด