ความเป็นมา

ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดจากการพัฒนาของเทคนโนโลยีในด้านต่างๆ เป็นแรงผลักสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ที่ทุกภาคส่วนต้องตรียมพร้อมเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที จากข้อมูลของ Global Challenge Insight Report ที่จัดทำโดย World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในอนาคตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
การประเมินระดับทักษะอนาคต ด้วยแบบประเมิน Self-Assessment นี้ เป็นรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที
เหมาะสำหรับ
หัวหน้างาน
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป
บุคคลทั่วไป
ที่สนใจวัดระดับทักษะอนาคตด้วยตนเอง
Slider
ประโยชน์ที่ผู้ประเมินจะได้รับ
- ทราบระดับทักษะอนาคตของตนเองในหมวดที่ประเมิน
- ทราบถึงประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับทักษะอนาคตในหมวดที่ประเมิน
- ได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง
Slider

แบบประเมิน

ทักษะด้านการบริหารคน ถือเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ และในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน คนจะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา การบริหารคนจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทักษะด้านการบริหารคน จึงได้รับการระบุให้เป็นทักษะที่จำเป็นในลำดับต้นๆ สำหรับอนาคต ที่ต้องให้ความสำคัญ ทราบถึงระดับทักษะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเห็นประเด็นที่สามารถนำไปวางแผนพัฒนา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แบบประเมิน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน จึงส่งผลให้องค์กรต้องออกแบบการบริหารจัดการภายในให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต จนถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหลายปัจจัย โดยไม่สามารถบ่งชี้สาเหตุเฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาจากการใช้งานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุจึงต้องสามารถมองเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆอย่างมีเหตุผล รวมถึงสามารถแยกแยะความสำคัญของแต่ละปัจจัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งความสามารถเหล่านี้ต้องได้รับพัฒนา ควบคู่ไปกับความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก ให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในปัจจุบัน ได้อย่างชาญฉลาด

Slider
Image is not available
Image is not available
Slider
โครงการ เสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพ
วิสาหกิจไทยเพื่อก้าวสู่ Smart SMEs อย่างยั่งยืน
สนับสนุนโครงการโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
ดำเนินโครงการโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Contact
12th -15th FL. Yakult Building, 1025 Phahonyothin Rd.,Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: (662) 6195500
Fax: (662) 6198100
Slider