เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ เสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพื่อก้าวสู่  Smart SMEs อย่างยั่งยืน

ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดจากการพัฒนาของเทคนโนโลยีในด้านต่างๆ เป็นแรงผลักสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ที่ทุกภาคส่วนต้องตรียมพร้อมเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที  จากข้อมูลของ Global Challenge Insight Report ที่จัดทำโดย  World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในอนาคตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

การประเมินระดับทักษะอนาคต ด้วยแบบประเมิน Self-Assessment นี้ เป็นรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที

เหมาะสำหรับ (กลุ่มเป้าหมาย)

  • หัวหน้างาน บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจวัดระดับทักษะอนาคตด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ผู้ประเมินจะได้รับ

  • ทราบระดับทักษะอนาคตของตนเองในหมวดที่ประเมิน
  • ทราบถึงประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับทักษะอนาคตในหมวดที่ประเมิน
  • ได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง