ความเป็นมา

ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดจากการพัฒนาของเทคนโนโลยีในด้านต่างๆ เป็นแรงผลักสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ที่ทุกภาคส่วนต้องตรียมพร้อมเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที จากข้อมูลของ Global Challenge Insight Report ที่จัดทำโดย World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในอนาคตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
การประเมินระดับทักษะอนาคต ด้วยแบบประเมิน Self-Assessment นี้ เป็นรูปแบบ Interactive ที่สามารถทำแบบประเมินออนไลน์และรับทราบผลการประเมินได้ทันที
เหมาะสำหรับ
หัวหน้างาน
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานบริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป
บุคคลทั่วไป
ที่สนใจวัดระดับทักษะอนาคตด้วยตนเอง
Slider
ประโยชน์ที่ผู้ประเมินจะได้รับ
- ทราบระดับทักษะอนาคตของตนเองในหมวดที่ประเมิน
- ทราบถึงประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับทักษะอนาคตในหมวดที่ประเมิน
- ได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง
Slider

แบบประเมิน

ทักษะด้านการบริหารคน ถือเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ และในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำงาน คนจะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา การบริหารคนจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทักษะด้านการบริหารคน จึงได้รับการระบุให้เป็นทักษะที่จำเป็นในลำดับต้นๆ สำหรับอนาคต ที่ต้องให้ความสำคัญ ทราบถึงระดับทักษะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเห็นประเด็นที่สามารถนำไปวางแผนพัฒนา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Image not available
Coming soon

แบบประเมิน

ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน จึงส่งผลให้องค์กรต้องออกแบบการบริหารจัดการภายในให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต จนถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหลายปัจจัย โดยไม่สามารถบ่งชี้สาเหตุเฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาจากการใช้งานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุจึงต้องสามารถมองเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆอย่างมีเหตุผล รวมถึงสามารถแยกแยะความสำคัญของแต่ละปัจจัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งความสามารถเหล่านี้ต้องได้รับพัฒนา ควบคู่ไปกับความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก ให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในปัจจุบัน ได้อย่างชาญฉลาด

Slider
Image is not available
Image is not available
Slider
โครงการ เสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพ
วิสาหกิจไทยเพื่อก้าวสู่ Smart SMEs อย่างยั่งยืน
สนับสนุนโครงการโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
ดำเนินโครงการโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Contact
12th -15th FL. Yakult Building, 1025 Phahonyothin Rd.,Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: (662) 6195500
Fax: (662) 6198100
Slider